CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 2, 06/04/2020

07/03/2018

Giảng viên sư phạm được đánh giá theo “Chuẩn” như thế nào?

Theo dự thảo Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm, sẽ có chu kỳ đánh giá và lộ trình thực hiện từ nay cho đến năm 2021 trở đi.

Theo đó, chu kỳ đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm như sau: Giảng viên thực hiện tự đánh giá hàng năm.

Khoa, bộ môn trực thuộc tổng hợp kết quả tự đánh giá hàng năm của giảng viên trong đơn vị, xác nhận kết quả, gửi bộ phận Tổ chức cán bộ, lưu hồ sơ quản lý giảng viên.

Ảnh minh họa. Kt internet

Theo chu kỳ 3 năm, khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức đánh giá giảng viên dựa trên những kết quả tự đánh giá của giảng viên và minh chứng mà giảng viên có, tổng hợp kết quả, xếp loại giảng viên, chỉ rõ những mặt mạnh và mặt tồn tại của giảng viên trong đơn vị, xây dựng kế hoạch khắc phục, kế hoạch bồi dưỡng của đơn vị. Trình kết quả đánh giá cho Hội đồng đánh giá cấp trường để xem xét, phê duyệt.

Hội động đánh giá của cơ sở đào tạo giáo viên do Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng tổ chức họp đánh giá giảng viên 3 năm một lần. Hội đồng họp, thông qua kết quả đánh giá của các đơn vị, xem xét vấn đề xếp loại giảng viên, thảo luận và biểu quyết phê duyệt kết quả đánh giá, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Về lộ trình thực hiện Chuẩn: Giai đoạn 2018 – 2020: Sử dụng kết quả đánh giá hằng năm để xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cho giảng viên.

Giai đoạn từ 2021 trở đi: Ngoài việc sử dụng kết quả đánh giá hằng năm để xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cho giảng viên, kết quả đánh giá theo chuẩn sẽ được sử dụng để thực hiện cả trong việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển giảng viên.

Theo Minh Phong (GD&TĐ)