CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 6, 20/05/2022

08/06/2021

Đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn trên hệ thống TEMIS và nhiệm vụ của các bên liên quan

Handbook. Đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn trên hệ thống TEMIS và nhiệm vụ của các bên liên quan

Chi tiết xem tại đây