CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Chủ nhật, 21/04/2019

20/01/2018

Công bố dự thảo 20 chương trình môn học phổ thông mới

Chiều 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới mới để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thời gian xin ý kiến là 60 ngày.

Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 4/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo biên soạn chương trình giáo dục phổ thông mới.
Chương trình môn học là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học trong thực hiện mục tiêu GDPT, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học mỗi lớp hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng kế hoạch dạy học môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục của môn học.
Dự thảo các chương trình môn học đã được các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ GDĐT và một số chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, giảng viên trường sư phạm, giáo viên cốt cán tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đại diện cho đội ngũ giáo viên trên phạm vi cả nước góp ý.
 
chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới,sách giáo khoa mới

Sau khi chỉnh sửa trên tinh thần tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý của một số tổ chức, cá nhân trên, dự thảo các chương trình môn học được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 19/01/2018 để tiếp tục xin ý kiến góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thời gian xin ý kiến là 60 ngày.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các hội chuyên ngành, các cơ quan báo chí, các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh và tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để hoàn thiện các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của nhân dân.

Dự thảo 20 chương trình môn học cụ thể như sau:

1. Dự thảo chương trình môn Tiếng Việt/ngữ Văn

2.1. Dự thảo chương trình môn Tiếng Anh lớp 1, 2

2.2. Dự thảo chương trình môn Tiếng Anh lớp 3-12

2.3. Dự thảo chương trình môn Tiếng Pháp

2.4. Dự thảo chương trình môn Tiếng Đức

2.5. Dự thảo chương trình môn Tiếng Nga

2.6. Dự thảo chương trình môn Tiếng Nhật

2.7. Dự thảo chương trình môn Tiếng Hàn

2.8. Dự thảo chương trình môn tiếng Trung Quốc

3. Dự thảo chương trình môn Toán

4. Dự thảo chương trình môn Giáo dục công dân

5. Dự thảo chương trình môn Tự nhiên xã hội

6. Dự thảo chương trình môn Lịch sử và Địa lý (tiểu học)

7. Dự thảo chương trình môn Lịch sử và Địa lý (THCS)

8. Dự thảo chương trình môn Lịch sử THPT

9. Dự thảo chương trình môn Địa lý

10. Dự thảo chương trình môn Khoa học

11. Dự thảo chương trình môn Khoa học tự nhiên

12. Dự thảo chương trình môn Vật lý

13. Dự thảo chương trình môn Hóa học

14. Dự thảo chương trình môn Sinh học

15. Dự thảo chương trình môn Công nghệ

16. Dự thảo chương trình môn Tin học

17. Dự thảo chương trình môn Âm nhạc

18. Dự thảo chương trình môn Mỹ thuật

19. Dự thảo chương trình môn Giáo dục thể chất

20. Dự thảo chương trình Hoạt động trải nghiệm

Nguồn: Bộ GD-ĐT