CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 5, 02/12/2021

Cơ cấu tổ chức


Thông tin về Chương trình ETEP

Thông tin về Chương trình ETEP

11/01/2018

Tên Chương trình: Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Danh sách Ban quản lý chương trình ETEP của trường ĐHSP Hà Nội 2

Danh sách Ban quản lý chương trình ETEP của trường ĐHSP Hà Nội 2

11/01/2018

 (Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 21 tháng 9 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)