CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 6, 20/05/2022

07/03/2018

Chi tiết dự thảo 20 chương trình môn học

Bộ GD&ĐT công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo 20 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo 20 chương trình môn học cụ thể như sau:

1. Dự thảo chương trình môn Tiếng Việt/ngữ Văn

2.1. Dự thảo chương trình môn Tiếng Anh lớp 1, 2

2.2. Dự thảo chương trình môn Tiếng Anh lớp 3-12

2.3. Dự thảo chương trình môn Tiếng Pháp

2.4. Dự thảo chương trình môn Tiếng Đức

2.5. Dự thảo chương trình môn Tiếng Nga

2.6. Dự thảo chương trình môn Tiếng Nhật

2.7. Dự thảo chương trình môn Tiếng Hàn

2.8. Dự thảo chương trình môn tiếng Trung Quốc

3. Dự thảo chương trình môn Toán

4. Dự thảo chương trình môn Giáo dục công dân

5. Dự thảo chương trình môn Tự nhiên xã hội

6. Dự thảo chương trình môn Lịch sử và Địa lý (tiểu học)

7. Dự thảo chương trình môn Lịch sử và Địa lý (THCS)

8. Dự thảo chương trình môn Lịch sử THPT

9. Dự thảo chương trình môn Địa lý

10. Dự thảo chương trình môn Khoa học

11. Dự thảo chương trình môn Khoa học tự nhiên

12. Dự thảo chương trình môn Vật lý

13. Dự thảo chương trình môn Hóa học

14. Dự thảo chương trình môn Sinh học

15. Dự thảo chương trình môn Công nghệ

16. Dự thảo chương trình môn Tin học

17. Dự thảo chương trình môn Âm nhạc

18. Dự thảo chương trình môn Mỹ thuật

19. Dự thảo chương trình môn Giáo dục thể chất

20. Dự thảo chương trình Hoạt động trải nghiệm